UAB BULUT SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ

 

1. TARAFLAR VE KONU

1.1. UAB Bulut Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi (“SÖZLEŞME”); UAB (“İDARE”) ile KULLANICI arasında (bu SÖZLEŞME ‘de “KULLANICI” ifadesi SİZ'i işaret etmektedir.) İDARE’nin UAB Bulut uygulamalarının ve web portalinin ("bulut.uab.gov.tr"), KULLANICI'nın UAB Bulut üyesi olması, KULLANICI tarafından kullanımı konusundaki TARAFLAR'ın hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesine yöneliktir. SÖZLEŞME ‘de UAB ve KULLANICI hep birlikte TARAFLAR olarak adlandırılmışlardır. Şüpheye mahal bırakılmaksızın, İDARE tarafından, tamamen kendi kararıyla, zaman zaman yayımlanabilecek tüm güncelleştirmeler bu SÖZLEŞME ‘ye dahildir ve bu SÖZLEŞME ile birlikte yorumlanacaktır.

1.2. UAB Bulut hizmeti ile, İDARE tarafından KULLANICI’ ya sunulan kullanım alanına KULLANICI’nın idari işlerinin rahatlıkla yapılabilmesi amacıyla işle ilgili dosyaların yüklenerek dosyalarını saklama, istenilen zamanda erişme ve paylaşma hizmeti vermek için internet bağlantısı ile internet sitesinden ve cep telefonları üzerinden faydalanmasını amaçlamaktadır.

1.3. KULLANICI'nın, cep telefonuna indirmiş olduğu ios & Android mobil uygulamalar veya UAB Bulut web sitesi üzerinden “UAB Bulut Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi'ni okudum ve kabul ediyorum” maddesini işaretleyip “Devam” düğmesini tıklaması ile kabul beyanının UAB Bulut kayıtlarına geçtiği anda bu SÖZLEŞME kurulmuş ve yürürlüğe girmiştir.

2. KURUMSAL KULLANIM

2.1. UAB Bulut hizmeti ile sunulan ve her türlü içerik sadece kurumsal kullanım içindir. KULLANICI tarafından veya 3. kişilerce bu içerikleri herhangi bir şekilde ve herhangi bir teknoloji ile kısmen veya tamamen doğrudan doğruya veya dolaylı olarak, yayınlanması, kopyalanması, çoğaltılması, işlenmesi, değiştirilmesi, bir topluluğa dinletilmesi ve/veya izletilmesi, halka açık yerlerde yayınlanması yasaktır.

2.2. KULLANICI, UAB Bulut hizmetini yürürlükte bulunan tüm ulusal ve uluslararası mevzuata, internet kullanımına ilişkin kural ve yasalara uygun olarak kullanacağını kabul eder.

2.3. KULLANICI, İDARE’nin sistemlerine, yazılım, bilgi ve verilerine herhangi bir şekilde zarar verecek, erişimi engelleyecek, aşırı yükleme yapacak veya hasar verecek şekilde işlemler, müdahaleler yapamaz, UAB Bulut hizmetini bu şekilde ya da üçüncü kişilerin UAB Mobil hizmetlerinden faydalanmasına engel olacak şekilde kullanamaz. KULLANICI, bu SÖZLEŞME ile tanınan hakkını, İDARE’nin yazılı izni olmaksızın hiçbir şekilde üçüncü kişilere bedelsiz de olsa devredemez, kiralayamaz, kullanımına ve/veya yararına sunamaz veya satamaz.

2.4. KULLANICI, UAB Bulut hizmetini hukuka aykırı, amacı dışında, hileli veya uygunsuz bir amaç için kullanmayacağını, bu yöndeki bir fiile katılmayacağını, üçüncü kişilere izin vermeyeceğini ve/veya teşvik etmeyeceğini, üçüncü kişilerce kendi şifresi üzerinden bu yönde uygunsuz kullanımı engelleyeceğini ve/veya İDARE ‘ye ihbar edeceğini, belirli zamanlarda revize edildiği şekliyle işbu SÖZLEŞME'yi ihlal edecek bir şekilde hareket etmeyeceğini, işbu SÖZLEŞME ile edinilen hakları üçüncü kişilere kullandırmayacağını işbu SÖZLEŞME ile kabul, beyan ve taahhüt eder. İDARE, KULLANICI tarafından bu fiillerin gerçekleştirilmesi durumunda her türlü hukuki haklarını saklı tutar.

3. HİZMET VE YÜKÜMLÜLÜKLER

3.1. KULLANICI'nın UAB Bulut hizmetini alabilmesi için öncelikle İDARE’nin kurumsal kullanıcısı olması gerekmektedir.

3.2. KULLANICI, interaktif servisler de dahil olmak üzere UAB Bulut hizmeti üzerinden gerçekleştirdiği tüm işlem ve aktivitelerin İDARE’nin bilgisi dahilinde olacağını kabul ve beyan eder.

3.3. KULLANICI, UAB Bulut hizmetini bu SÖZLEŞME hükümlerine aykırı kullandığı takdirde, tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu ve bu nedenle ortaya çıkabilecek her türlü zarar ve ziyandan ve üçüncü şahıslar tarafından açılacak her türlü dava, zarar veya ziyan taleplerinden sorumlu olacağını, İDARE’nin bu kabil dava, şikayet ve benzeri konularda hiçbir şekilde taraf ve muhatap olmayacağını, SÖZLEŞME hükümlerinin KULLANICI tarafından ihlali nedeniyle, İDARE’nin üçüncü şahıslar tarafından açılacak herhangi bir davada taraf addedilerek üçüncü şahıslara herhangi bir tazminat ödemesi veya yükümlülük altına sokulması durumunda, bundan dolayı uğrayacağı her türlü zararı KULLANICI’ ya rücu edebileceğini ve İDARE’nin talebi üzerine, ödenmiş olan tazminat, zarar ve masrafları kayıtsız şartsız olarak, defaten ödemeyi gayrı kabulü rücu olarak beyan, kabul ve taahhüt etmiştir.

4. SORUMLULUĞUN SINIRLANMASI

4.1. İDARE, (a) UAB Bulut ile sunulan herhangi bir veri sonucunda maruz kalınan kayıp veya hasarlardan veya herhangi bir fotoğraf, yazılım, teçhizat veya verideki hata, hasar ya da bozulmalardan; (b) UAB Bulut hizmetinin KULLANICI tarafından kullanımı neticesinde oluşacak herhangi bir telif hakkı ve mülkiyet haklarının ihlalinden hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. İDARE, UAB Bulut ile sunduğu her türlü içerik üzerinde, tamamen kendi takdirinde olmak üzere, değişiklik yapma, kullanım şartlarını değiştirme, uygun görmediği içeriği kaldırma ve/veya ekleme yetkilerine sahiptir ve bu durum KULLANICI’ ya herhangi bir tazminat hakkı doğurmayacaktır.

4.2. KULLANICI, UAB Bulut hizmeti ile ilgili olarak temin edilen tüm içerikleri kendi ihtiyaçları ve doğabilecek riskleri kabul ederek kullanacağını kabul eder. UAB Bulut hizmeti içeriklerine ilişkin olarak veya kullanımından kaynaklanan veri kaybı veya bilgisayar sistemi hasarları KULLANICI'nın sorumluluğunda olup İDARE'nin bu hususta herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. İDARE, KULLANICI ‘ya, açıkça ya da yasal olarak hiçbir garanti vermemektedir.

5. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

5.1. İşbu SÖZLEŞME ve yorumlanması, Kurum iç disiplin mevzuatı ve Türkiye Cumhuriyeti hukukuna tabidir.

5.2. İşbu SÖZLEŞME'nin herhangi bir hükmünden feragat, ancak yazılı olduğunda ve İDARE tarafından kabul edilirse geçerli olacaktır.

6. YÜRÜRLÜK

İşbu SÖZLEŞME'nin Madde 1.3'e göre okunarak KULLANICI tarafından elektronik ortamda yazılı olarak onaylanması durumunda KULLANICI SÖZLEŞME'nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacak ve SÖZLEŞME sözü geçen onay işlemi ile beraber yürürlüğe girecektir. KULLANICI'nın onayını takiben İDARE, UAB Bulut hizmetini aktive edilerek KULLANICI’nın hizmetine sunacaktır.